Procedure

Jaarlijks omstreeks half juni wordt er in de regionale dagbladen in het werkgebied een advertentie gezet met daarin de oproep om aanvragen in te dienen bij het fonds. In deze advertentie wordt vermeld voor welke datum de aanvraag moet zijn ingediend. Voor de overige gegevens wordt in de advertentie verwezen naar de informatie op deze website.

Als er een aanvraag wordt ingediend, moet dat gebeuren door middel van het aanvraagformulier dat u op deze website kunt downloaden. Als u voor het eerst een aanvraag indient moet u daarbij bewijzen voegen die op het aanvraagformulier zijn vermeld.

De procedure is verder als volgt. De aanvraag moet worden gestuurd naar het secretariaat. Dat is gevestigd bij de gemeente Lochem, postbus 17, 7240 AA Lochem. Van deze aanvraag ontvangt de aanvrager een bevestiging en een lijstje met de namen en adressen van de bestuursleden van het fonds. De aanvrager moet daarna contact opnemen met een bestuurslid naar keuze. Dit bestuurslid betrekt na overleg met de aanvrager een tweede bestuurslid erbij. Gezamenlijk brengen beide bestuursleden in de bestuursvergadering van juli verslag uit van hun bevindingen. Daarna neemt het bestuur in deze vergadering een beslissing over de aanvraag.

Na de beslissing van het bestuur wordt er bericht gestuurd naar de aanvrager wat de beslissing is.

Als de beslissing is om een tegemoetkoming uit het fonds te geven, moet de aanvrager eerst voor akkoord tekenen voor de eventuele voorwaarden die aan de tegemoetkoming kunnen worden verbonden. Daarna wordt het bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt op de bankrekening van de aanvrager.

De aanvrager is verplicht alle wijzigingen in zijn/haar situatie die van belang zijn voor het fonds zo spoedig mogelijk door te geven aan het fonds.

Een studie duurt vaak meerdere jaren. Voor de vervolgjaren moeten er na de eerste aanvraag opnieuw aanvragen worden ingediend. Dat gaat in principe volgens dezelfde procedure als eerder beschreven.

Voor de aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks bericht gestuurd aan alle onderwijsinstellingen in het werkgebied. Daarin wordt gevraagd om namen van degene(n) die in hun studie een erg goede prestatie hebben geleverd. Uit de voorgedragen namen wordt in een bestuursvergadering een keuze gemaakt.